Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia w Rakowie – Marzena Kuczyńska

zapewnia ubezpieczonym w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) rehabilitację leczniczą w warunkach:

 • ambulatoryjnych
 • domowych
 • Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych
  Są to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w gabinecie fizjoterapii. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

  Rehabilitacja w warunkach domowych

  Jest to świadczenie opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania pacjentom, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej lub mają zaburzenia funkcji motorycznych spowodowane jednostkami chorobowymi wymienionymi w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, czyli cierpią na:

  • ogniskowe uszkodzenia mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu) – przez okres 12 mies. od dnia powstania uszkodzenia mózgu
  • ciężkie uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadające 5. stopniowi inwalidztwa wg skali Rankina
  • uszkodzenia rdzenia kręgowego – przez okres 12 mies. od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego,
  • choroby przewlekle postępujące (np.: miopatie, choroba Parkinsona, RZS)
  • choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki – przez okres 6 mies. od dnia wykonania operacji
  • urazy kończyn dolnych – do 6 mies. od dnia powstania urazu
  • znajdują się w stanie wegetatywnym lub apalicznym
  Wymienione powyżej świadczenia są realizowane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, szpitala.
  Skierowania powinny być wystawione na druku na zabiegi fizjoterapeutyczne z dopiskiem: „w warunkach domowych”.

  Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent zgłasza się do placówki, mającej umowę z NFZ, gdzie ustala termin wizyty lekarskiej w domu.

  Każdy świadczeniodawca mający kontrakt w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnych ma obowiązek świadczyć opiekę domową dorosłym i dzieciom.

  Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Wykonuje się do 5 zabiegów dziennie, przy czym rehabilitacja powinna trwać nie krócej niż jedną godzinę dziennie. Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

  Zapewniamy życzliwy i profesjonalny personel.